OPPOSITE TOGETHER 2012

Хармонията нa Противоположностите

Идеята за изложба, в която да бъдат представени толкова много противоположности, които въпреки 
коренните си различия се съчетават така добре, се появи в момент, когато трябваше, а не можех 
да направя избор между това да живея в България или Италия. Колкото повече се замислях,
задълбавах, мерих плюсове и минуси, толкова по-ясно ставаше, че животът ми на двете
места едновременно е така хармоничен, че въобще не исках да го променя. Започнах да откривам 
още противоположности около себе си, които парадоксално се съчетаваха чудесно.

Споделих намерението си за изложба на тази тема с още няколко художника и сякаш заразих и тях, защото 
те започнаха съвсем конкретно да ми описват какво произведение биха създали с някоя от коментираните 
в разговора ни противоположности. Неусетно по темата се включиха и архитект,писател, дипломат. 
Всички бяха развълнувани от особения момент на прекрачване на границите,в които противоположностите 
заживяват заедно; момента, в който червената и синята страна на магнитa се събират, в който 
срещуположните полюси на батерията заедно започват да задвижват цялото.

Дали може да се повтори, да се покаже чрез изкуство онзи момент, в който противоположностите се
срещат в хармония? Това бе темата, по която работиха петнадесетте различни по националност,култура, 
език, пол, възраст и изразни средства (живопис, графика, скулптура, стенопис, фотография, сценография, 
архитектура, звуков дизайн, графичен дизайн, компютърна графика, 3D дизайн илитература) творци.

Има парадокси, които могат истински да ни впечатлят и други, с които се сблъскваме ежедневно и 
някак не забелязваме, дори често ги приемамe за нормални. Като започнем от Ориенталския Европеец, 
съчетанието на биологично и машинно, преминем през илюзорните представи за действителността и 
стигнем до черното и бялото, светлото и тъмното, лекото и тежкото, реалнотои нереалното. 
Животът е пълен с парадоксални съчетания на елементи, които на пръв поглед не би трябвало да са заедно.

Защото ако не съществува едното, няма как да оценим другото.

Зорà Романска
Куратор

The Harmony of C ontrasts

 

The idea for an exhibition presenting so many contrasts, which match so well together despite their

fundamental differences, came up at a time when I couldn’t choose whether to live in Bulgaria or in Italy.

The more I was thinking, going into it, comparing benefits and disadvantages, the clearer it was that living in

both countries at the same time was so harmonious that I didn’t want to change this at all. I started finding

more contrasts around me, which matched together in wonderful paradoxical combinations.

I shared my intention for an exhibition on this topic with few other artists and it looked as if I infected them

too, because they started describing in details what kind of work they would create with the contrasts we

were discussing. Unnoticeably an architect, a writer and a diplomat got involved each adding something to

the topic. They were all excited with the specific moment of crossing the boundaries where the opposites

start living together; the moment when the red and blue poles of a magnet come together, when the plus

and minus of the battery produce the energy to start moving the whole.

Are we able to repeat, to demonstrate, through art, the time when contrasts meet together in harmony?

This was the topic fifteen artists with different nationalities, cultures, languages, genders, ages and means

of expression (painting, graphics, sculpture, fresco, photography, stage design, architecture, sound design,

graphic design, computer graphics, 3D design and literature) worked on.

There are some paradoxes that can really impress us, and there are some others that we clash with every

day but we don’t take notice of them, we even consider them usual. Starting with the Oriental European, the

combination of the biological and machine-made through the illusionary notions of reality, and reaching

to the black and white, the illuminated and dark, the light and heavy, the real and unreal. Life is full of

paradoxical combinations of elements, which shouldn’t be together, at first sight.

 

Because if the one does not exist, we would not be able to evaluate the other.

Zorà Romanska

Curator

 art
 art
 art
 art
 art
 art
 art
 art
 art
 art

Home       jewelry       art

News      About       Contact

© 2014 Zora Romanska designer